Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Algemene voorwaarden

 • Met het inschrijven voor cursussen of andere activiteiten en/of het boeken van een Soul Reiki-behandeling gaat de inschrijver akkoord met de algemene voorwaarden.
 • We vragen om tenminste 1 dag op voorhand te verwittigen indien een afspraak voor een behandeling niet kan doorgaan. Op die manier kunnen we andere mensen helpen op het voorziene tijdstip.
 • Afspraken die niet worden nagekomen en/of op de dag zelf worden afgemeld, ongeacht de reden, worden aangerekend.
 • De aanbetaling voor cursussen dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te zijn voldaan. De totale kosten van de cursus dienen zonder aftrek, korting en/of schuldverrekening uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van de eerste cursusdag te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van The Soulwhisperers. De betaling voor Zielsavonden en/of Open Reiki activiteiten dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft The Soulwhisperers het recht om de aanmelding te laten vervallen.
 • Betaling in termijnen is alleen toegestaan indien dit voorafgaand met The Soulwhisperers is overeengekomen. Indien de cursist een betaling niet tijdig voldaan heeft, dan komt de betalingsregeling daarmee te vervallen en dient de cursist de openstaande hoofdsom ineens te voldoen.
 • Voorwaarde voor deelname is dat het daarvoor bepaalde bedrag is bijgeschreven op rekening van The Soulwhisperers.
 • The Soulwhisperers behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen.
 • De cursist is de prijs verschuldigd die op het moment van aangaan van de overeenkomst geldt. De verschuldigde prijs blijft, ook in het geval de cursist de opleiding gedeeltelijk heeft gevolgd, hetzelfde.
 • Bij niet tijdige betaling zal de cursist een betalingsherinnering ontvangen. Indien niet binnen de in de betalingsherinnering aangegeven betalingstermijn tot betaling wordt overgegaan is de cursist in verzuim.
 • Na het intreden van het verzuim is de cursist naast de wettelijke rente ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminder het recht van The Soulwhisperers om de daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.
 • De cursist heeft een bedenktijd van 14 dagen vanaf de inschrijfdatum waarop de cursist zonder opgave van reden de overeenkomst kan ontbinden en recht heeft op terugbetaling van de reeds betaalde gelden.
 • Wanneer de cursist binnen 14 dagen na inschrijving met de cursus aanvangt, stemt de cursist ermee in dat wordt afgezien van de bedenktijd zoals bedoeld in vorig lid.
 • Bij het annuleren van een inschrijving voor Zielsavonden en/of Open Reiki activiteiten heeft de inschrijver geen recht op terugbetaling van enige gelden, ook niet binnen 14 dagen na inschrijven. Het inschrijven voor deze activiteiten is definitief.
 • De inschrijver heeft bij annulering geen recht op deelname aan een vervangende activiteit. Dit geldt tevens indien annulering plaatsvindt omdat er sprake is van overmacht aan de zijde van de inschrijver.
 • Indien The Soulwhisperers een locatie heeft gehuurd en deze niet meer kosteloos geannuleerd kan worden, dan is The Soulwhisperers gerechtigd deze extra kosten volledig in rekening te brengen bij de cursist.
 • Opzegging kan enkel schriftelijk (e-mail, chat- sms of whatsapp-bericht) plaatsvinden.
 • Indien de cursist annuleert na de bedenktermijn is de cursist aan The Soulwhisperers een redelijke vergoeding verschuldigd.
 • De redelijke vergoeding bestaat uit de opstartkosten en de prijs voor het tot het moment van de annulering reeds door The Soulwhisperers verzorgde onderwijs, waarbij het niet relevant is of de cursist bij de bijeenkomst(en) van de cursus aanwezig is geweest of actief heeft deelgenomen.
 • De redelijke vergoeding is nooit hoger dan de totale overeengekomen prijs.
 • Voor aanmelding van cursussen en andere activiteiten geldt vol = vol. Indien gewenste kan de cursist op een wachtlijst worden gezet. Het maximum aantal deelnemers wordt door The Soulwhisperers bepaald.
 • The Soulwhisperers heeft het recht om de cursist, die door zijn gedrag of anderszins het normale verloop verhindert of stoort, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden.
 • The Soulwhisperers heeft het recht om personen zonder opgave van reden uit te sluiten van deelname.
 • The Soulwhisperers is gerechtigd de inhoud, locatie en datum van activiteiten te wijzigen.
 • Deelname aan de cursussen of andere activiteiten geschiedt op eigen risico. The Soulwhisperers is niet aansprakelijk voor enige schade/letsels van of aan de cursist, of enige door de cursist tijdens de opleiding veroorzaakte schade/letsel aan derden

The Soulwhisperers, gevestigd in Genk en Houthalen-Oost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.thesoulwhisperers.be
Genk +32 473 660 287
Houthalen-Oost +32 477 61 01 73

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Soulwhisperers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via christos.knieper@telenet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Soulwhisperers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
The Soulwhisperers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
The Soulwhisperers volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
The Soulwhisperers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
The Soulwhisperers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Soulwhisperers) tussen zit. The Soulwhisperers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Soulwhisperers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
The Soulwhisperers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Soulwhisperers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Soulwhisperers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://www.privacycommission.be/nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Soulwhisperers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar christos.knieper@telenet.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Soulwhisperers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via christos.knieper@telenet.be